Kinh Phật - Chú Đại Bi
 

Mùa Vu Lan: Tụng kinh Vu lan - Báo ân cha mẹ


Mùa Vu Lan – Mùa báo hiếu ân đức cha mẹ, là ngày để con cháu nhớ đến công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ. Đây là một hành động có ý nghĩa nhân văn, nhân đạo của đạo làm con, và mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc.

Xem thêm:

Mùa Vu Lan: Tụng kinh Vu lan - Báo ân cha mẹ

Lễ Vu Lan báo hiếu được tổ chức vào Rằm tháng 7 hàng năm với những việc làm thể hiện đạo hiếu của con cái đối với cha mẹ. Trong ngày này không thể thiếu hình ảnh bông hồng cài áo và bản kinh Vu Lan. Kinh Vu Lan báo hiếu thường tụng trong mùa Vu Lan  từ mùng 1 tới Rằm tháng 7. Ngoài ra, ngày nào cũng có thể tụng, tụng vào thời điểm nào, ở địa điểm nào đều tốt cả. Tốt nhất là nên tụng trước ban Phật, ban Tam bảo hoặc tượng Phật, tranh ảnh Phật. Làm lễ chay tịnh, đốt hương, dâng hoa quả rồi tiến hành tụng kinh.

Dưới đây là bản kinh Vu Lan phiên âm Hán – Việt dễ đọc và dễ thuộc, mời quý vị tham khảo để có thể tự tụng niệm tại gia.

KINH VU LAN – BÁO ÂN CHA MẸ

 (Niêm hương bạch Phật, trì chú, lạy Phật)     

(Khai chuông mõ, tán hoặc xướng bài “cúng hương”)

Nguyện thử diệu hương vân

Biến mãn thập phương giới

Cúng dường nhất thiết Phật

Tôn Pháp chư Bồ tát

Vô biên Thanh Văn chúng

Cập nhất thiết Thánh Hiền

Duyên khởi quang minh đài

Quá ư vô biên giới

Vô biên Phật độ trung

Thọ dụng tác Phật sự

Phổ huân chư chúng-sanh

Giai phát Bồ-đề tâm

Viễn ly chư vọng-nghiệp

Viên thành Vô thượng đạo.

Nam mô Hương Vân Cái Bồ-tát (3 lần)

(Đại chúng cùng tụng)

Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ-tát (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà-la-ni:

Nam mô hắc ra ðát na ða ra dạ da. Nam mô a rị da. Bà lô kiết ðế thước bát ra da. Bồ ðề tát ðỏa bà da. Ma ha tát ðỏa bà da. Ma ha ca lô ni ca da. Án! Tát bàn ra phạt duệ. Số ðát na ðát tỏa. Nam mô tất kiết lật ðỏa y mông a rị da. Bà lô kiết ðế thất Phật ra lăng ðà bà. Nam mô na ra cẩn trì. Hê rị ma ha bàn ða sa mế. Tát bà a tha ðậu du bằng. A thệ dựng. Tát bà tát ða. Na ma bà dà. Ma phạt ðạt ðậu. Ðát ðiệt tha. Án! A bà lô hê. Lô ca ðế. Ca ra ðế. Di hê rị. Ma ha bồ ðề tát ðỏa. Tát bà tát bà. Ma ra ma ra. Ma hê ma hê rị ðà dựng. Cu lô cu lô kiết mông. Ðộ lô ðộ lô phạt xà da ðế. Ma ha phạt xà da ðế. Ðà ra ðà ra. Ðịa rị ni. Thất Phật ra da. Dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra. Mục ðế lệ. Y hê di hê. Thất na thất na. A ra sâm Phật ra xá lợi. Phạt sa phạt sâm. Phật ra xá da. Hô lô hô lô ma ra. Hô lô hô lô hê rị. Ta ra ta ra. Tất rị tất rị. Tô rô tô rô. Bồ ðề dạ bồ ðề dạ. Bồ ðà dạ bồ ðà dạ. Di ðế rị dạ. Na ra cẩn trì. Ðịa rị sắc ni na. Ba dạ ma na. Ta bà ha. Tất ðà dạ. Ta bà ha. Ma ha tất ðà dạ. Ta bà ha. Tất ðà du nghệ. Thất bàn ra dạ. Ta bà ha. Na ra cẩn trì. Ta bà ha. Ma ra na ra. Ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da. Ta ba ha. Ta bà ma ha a tất ðà dạ. Ta bà ha. Giả kiết ra a tất ðà dạ. Ta bà ha. Bà ðà ma kiết tất ðà dạ. Ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn ðà ra dạ. Ta bà ha. Ma bà lị thắng kiết ra dạ. Ta bà ha. Nam mô hắc ra ðát na ða ra dạ da.

Nam mô a ri da. Bà lô kiết ðế. Thước bàn ra dạ. Ta bà ha.

Án! Tất ðiện ðô. Mạn ða ra. Bạt ðà dạ. Ta bà ha.(3 lần)

(Xướng hoặc Tán 4 câu sau)

Phật thân sung mãn ư pháp giới

Phổ hiện nhất thiết quần sanh tiền

Tùy duyên phú cảm mỵ bất châu

Nhi hằng xử thử bồ-đề tọa.

Nam mô Thập phương thường trú Tam Bảo(3 lần)

(Đại chúng lạy 3 lạy rồi quỳ xuống, tiếp theo chủ sám xướng)

Khể thủ Tam giới Tôn

Quy mạng thập phương Phật

Ngã kim phát hoằng nguyện

Trì tụng Vu lan – Báo ân kinh

Thượng báo tứ trọng ân

Hạ tế tam đồ khổ

Nhược hữu kiến văn giả

Tất phát bồ-đề tâm

Tận thử nhất báo thân

Đồng sanh Cực Lạc Quốc.

(Đại chúng cùng tụng)

Nam mô Bổn Sư Thích Ca mưu ni Phật(3 lần)

Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp

Bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ

Ngã kim kiến văn đắc thọ trì

Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa!

VU LAN BỒN KINH

(Đại chúng quỳ hoặc ngồi để tụng)

Nam mô Vu-lan Hội thượng Phật Bồ-tát (3 lần)

Phật thuyết Vu Lan Bồn kinh:

(Tây Tần Tam-Tạng Pháp-sư Trúc-Pháp-Hộ dịch)

Văn như thị: Nhất thời Phật tại Xá-Vệ quốc, Kỳ-thọ Cấp-Cô-Độc viên. Đại Mục-Kiền-Liên, thỉ đắc lục-thông, dục độ phụ mẫu, báo nhũ bộ chi ân; tức dĩ đạo nhãn quán thị thế-gian: Kiến kỳ vong mẫu sanh ngạ quỉ trung, bất kiến ẩm thực, bì cốt liên lập.

Mục-Liên bi ai, tức dĩ bát thạnh phạn, vãng hướng kỳ mẫu. Mẫu đắc bát phạn, tiện dĩ tả thủ chướng bát, hữu thủ chủy thực, thực vị nhập khẩu, hóa thành hỏa thán, toại bất đắc thực. Mục-Liên đại khiếu, bi hào thế khấp, trì hoàn bạch Phật, cụ trần như thử.

Phật ngôn: “Nhữ mẫu tội căn thâm kết, phi nhữ nhất nhân lực sở nại hà! Nhữ tuy hiếu thuận, thanh động thiên địa, thiên thần, địa kỳ, tà ma, ngoại đạo, đạo sĩ, tứ thiên vương thần, diệc bất năng nại hà! Đương tu thập phương chúng Tăng oai thần chi lực, nãi đắc giải thoát. Ngô kim đương thuyết cứu tế chi pháp, linh nhất thiết nạn giai ly ưu khổ”.

Phật cáo Mục-Liên: “Thập phương chúng Tăng, thất nguyệt thập ngũ nhật, Tăng tự-tứ thời, đương vị thất thế phụ mẫu, cập hiện tại phụ mẫu, ách nạn trung giả, cụ phạn bách vị, ngũ quả, cấp quán bồn khí, hương du, đính chúc, sàng phu ngọa cụ, tận thế cam mỹ, dĩ trước bồn trung, cúng dường thập phương đại đức chúng Tăng. Đương thử chi nhật, nhất thiết Thánh chúng, hoặc tại sơn gian thiền định, hoặc đắc tứ đạo quả, hoặc tại thọ hạ kinh hành, hoặc lục-thông tự tại giáo hóa Thanh Văn, Duyên Giác, hoặc thập địa Bồ-Tát đại nhân, quyền hiện Tỷ-kheo tại đại chúng trung, giai đồng nhất tâm thọ bát-hòa-la phạn. Cụ thanh-tịnh giới Thánh chúng chi đạo, kỳ đức uông dương.

Kỳ hữu cúng dường thử đẳng tự-tứ Tăng giả, hiện thế phụ mẫu, lục thân quyến thuộc, đắc xuất tam đồ chi khổ, ứng thời giải thoát y thực tự nhiên. Nhược phụ mẫu hiện tại giả, phước lạc bách niên, nhược thất thế phụ mẫu sanh Thiên, tự tại hóa sanh, nhập thiên hoa quang.

Thời, Phật sắc thập phương chúng Tăng, giai tiên vị thí chủ gia chú nguyện, nguyện thất thế phụ mẫu, hành thiền định ý, nhiên hậu thọ thực. Sơ thọ thực thời, tiên an tại Phật tiền, tháp tự trung Phật tiền, chúng tăng chú nguyện cánh tiện tự thọ thực”.

Thời Mục-Liên Tỳ-kheo cập đại Bồ-Tát chúng, giai đại hoan hỉ, Mục-Liên bi đề khấp thanh, thích nhiên trừ diệt.

Thời Mục-Liên mẫu, tức ư thị nhật, đắc thoát nhất kiếp ngạ quỉ chi khổ.

Mục-Liên phục bạch Phật ngôn: “Đệ tử sở sanh mẫu đắc mông Tam-Bảo công đức chi lực, chúng Tăng oai-thần chi lực cố; nhược vị lai thế, nhất thiết Phật đệ tử, diệc ưng phụng Vu-Lan bồn, cứu độ hiện tại phụ mẫu, nãi chí thất thế phụ mẫu khả vị nhĩ phủ?”

Phật ngôn: “Đại thiện khoái vấn! Ngã chánh dục thuyết, nhữ kim phục vấn.

Thiện nam tử! Nhược Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Quốc vương, Thái tử, Đại thần, Tể-tướng, Tam công, Bách quan, Vạn dân, Thứ nhân hành từ hiếu giả, giai ưng tiên vị sở sanh hiện tại phụ mẫu, quá khứ thất thế phụ mẫu, ư thất nguyệt thập ngũ nhật, Phật hoan hỉ nhật, Tăng tự-tứ nhật, dĩ bách vị phạn thực, an Vu-Lan bồn trung, thí thập phương tự-tứ Tăng. Nguyện sử hiện tại phụ mẫu, thọ mạng bách niên vô bệnh, vô nhất thiết khổ não chi hoạn, nãi chí thất thế phụ mẫu ly ngạ quỉ khổ, sanh Nhân Thiên trung, phước lạc vô cực.

Thị Phật đệ tử tu hiếu thuận giả, ưng niệm niệm trung thường ức phụ mẫu, nãi chí thất thế phụ mẫu, niên niên thất nguyệt thập ngũ nhật, thường dĩ hiếu từ, ức sở sanh phụ mẫu, vị tác Vu-Lan bồn, thí Phật cập Tăng, dĩ báo phụ mẫu trưởng dưỡng từ ái chi ân, nhược nhất thiết Phật đệ tử ưng đương phụng trì thị pháp”.

Thời Mục-Liên Tỳ-Kheo, tứ bối đệ tử hoan hỉ phụng hành.

Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ-tát (3 lần)

(Tụng tiếp kinh Báo ân)

Loading...

BÁO ÂN KINH

Phật thuyết phụ mẫu ân trọng nan báo kinh:

(Diêu Tần tam tạng pháp sư Cưu ma la thập dịch)

Như thị ngã văn, nhất thời Phật tại Xá Vệ quốc Kỳ thụ Cấp Cô Độc viên, dữ đại Tỷ kheo nhị thiên ngũ bách nhân, Bồ-tát ma ha tát tam vạn bát thiên nhân câu.

Nhĩ thời, Thế Tôn dẫn lĩnh đại chúng, trực vãng nam hành, hốt kiến lộ biên tụ cốt nhất đôi. Nhĩ thời, Như Lai hướng bỉ khô cốt, ngũ thể đầu địa, cung kính lễ bái.

A-nan hiệp chưởng bạch ngôn: “Thế Tôn! Như lai thị tam giới đại sư, tứ sanh từ phụ, chúng nhân quy kính, dĩ hà nhân duyên, lễ bái khô cốt?”

Phật cáo A-nan: “nhữ đẳng tuy thị ngô thượng thủ đệ tử, xuất gia nhật cửu, tri sự vị quảng. Thử nhất đôi khô cốt, hoặc thị ngã tiền thế tổ tiên, đa sanh phụ mẫu. Dĩ thị nhân duyên, ngã kim lễ bái.”

Phật cáo A-nan: “nhữ kim tương thử nhất đôi khô cốt phân tố nhị phân, nhược thị nam cốt, sắc bạch thả trọng; nhược thị nữ cốt, sắc hắc thả khinh.”

A-nan bạch ngôn: “Thế Tôn, nam nhân tại thế, sam đới hài mạo, trang thúc nghiêm hảo, nhất vọng tri vi nam tử chi thân. Nữ nhân tại thế, đa đồ chi phấn, hoặc huân lan xạ, như thị trang sức, tức đắc tri thị nữ lưu chi thân. Nhi kim tử hậu, bạch cốt nhất ban, giáo đệ tử đẳng, như hà nhận đắc.”

Phật cáo A-nan: “nhược thị nam tử, tại thế chi thời, nhập vu già lam, thính giảng kinh luật, lễ bái Tam Bảo, niệm Phật danh hiệu; sở dĩ kì cốt, sắc bạch thả trọng. Thế gian nữ nhân, đoản vu trí lực, dị nịch vu tình, sanh nam dục nữ, nhận vi thiên chức; mỗi sanh nhất hài, lại nhũ dưỡng mệnh, nhũ do huyết biến, mỗi hài ẩm mẫu bát hộc tứ đẩu thậm đa bạch nhũ, sở dĩ tiều tụy, cốt hiện hắc sắc, kì lượng diệc khinh.”

A-nan văn ngữ, thống cát vu tâm, thùy lệ bi khấp, bạch ngôn: “Thế Tôn! Mẫu chi ân đức, vân hà báo đáp?”

Phật cáo A-nan: “nhữ kim đế thính, ngã đương vị nhữ, phân biệt giải thuyết: mẫu thai hoài tử, phàm kinh thập nguyệt, thậm vi tân khổ. Tại mẫu thai thời, đệ nhất nguyệt trung, như thảo thượng châu, triêu bất bảo mộ, thần tụ tương lai, ngọ tiêu tán khứ. Mẫu hoài thai thời, đệ nhị nguyệt trung, kháp như ngưng tô. Mẫu hoài thai thời, đệ tam nguyệt trung, do như ngưng huyết. Mẫu hoài thai thời, đệ tứ nguyệt trung, sảo tác nhân hình. Mẫu hoài thai thời, đệ ngũ nguyệt trung, nhi tại mẫu phúc, sanh hữu ngũ bào. Hà giả vi ngũ? Đầu vi nhất bào, lưỡng trửu lưỡng tất, các vi nhất bào, cộng thành ngũ bào. Mẫu hoài thai thời, đệ lục nguyệt trung, nhân tại mẫu phúc, lục tinh tề khai, hà giả vi lục? Nhãn vi nhất tinh, nhĩ vi nhị tinh, tị vi tam tinh, khẩu vi tứ tinh, thiệt vi ngũ tinh, ý vi lục tinh. Mẫu hoài thai thời, đệ thất nguyệt trung, nhân tại mẫu phúc, sanh thành cốt tiết, tam bách lục thập, cập sanh mao nhũ, bát vạn tứ thiên. Mẫu hoài thai thời, đệ bát nguyệt trung, sanh xuất ý trí, dĩ cập cửu khiếu. Mẫu hoài thai thời, đệ cửu nguyệt trung, nhân tại mẫu phúc, hấp thu thực vật, sở xuất các chất, đào lê toán quả, ngũ cốc tinh hoa. Kì mẫu thân trung, sanh tạng hướng hạ, thục tạng hướng thượng, dụ như địa diện, hữu san tủng xuất, san hữu tam danh, nhất hào tu di, nhị hào nghiệp san, tam hào huyết san. Thử thiết dụ san, nhất độ băng lai, hóa vi nhất điều, mẫu huyết ngưng thành thai nhi thực liệu. Mẫu hoài thai thời, đệ thập nguyệt trung, hài nhi toàn thể nhất nhất hoàn thành, phương nãi giáng sanh. Nhược thị quyết vi hiếu thuận chi tử, kình quyền hiệp chưởng, an tường xuất sanh, bất tổn thương mẫu, mẫu vô sở khổ. Thảng nhi quyết vi ngũ nghịch chi tử, phá tổn mẫu thai, chỉ mẫu tâm can, đạp mẫu khóa cốt, như thiên đao giảo, hựu phảng Phật tự vạn nhận toàn tâm. Như tư trọng khổ, xuất sanh thử nhi, canh phân tích ngôn, thượng hữu thập ân:

Đệ nhất, hoài thai thủ hộ ân; đệ nhị, lâm sản thụ khổ ân; đệ tam, sanh tử vong ưu ân; đệ tứ, yết khổ thổ cam ân; đệ ngũ, hồi kiền tựu thấp ân; đệ lục, bộ nhũ dưỡng dục ân; đệ thất, tẩy trạc bất tịnh ân; đệ bát, viễn hành ức niệm ân; đệ cửu, thâm gia thể tuất ân; đệ thập, cứu cánh lân mẫn ân.

Đệ nhất, hoài thai thủ hộ ân tụng viết:

Lũy kiếp nhân duyên trọng, kim lai thác mẫu thai, nguyệt du sanh ngũ tạng, thất thất lục tinh khai. Thể trọng như san nhạc, động chỉ kiếp phong tai, la y đô bất quải, trang kính nhạ trần ai.

Đệ nhị, lâm sản thụ khổ ân tụng viết:

Hoài kinh thập cá nguyệt, nan sản tương dục lâm, triêu triêu như trọng bệnh, nhật nhật tự hôn trầm. Nan tương hoàng bố thuật, sầu lệ mãn hung khâm, hàm bi cáo thân tộc, duy cụ tử lai xâm.

Đệ tam, sanh tử vong ưu ân tụng viết:

Từ mẫu sanh nhi nhật, ngũ tạng tổng trương khai, thân tâm câu muộn tuyệt, huyết lưu tự đồ dương. Sanh dĩ văn nhi kiện, hoan hỉ bội gia thường, hỉ định bi hoàn chí, thống khổ triệt tâm tràng.

Đệ tứ, yết khổ thổ cam ân tụng viết:

Phụ mẫu ân thâm trọng, cố liên một thất thời, thổ cam vô sảo tức, yết khổ bất tần mi. Ái trọng tình nan nhẫn, ân thâm phục bội bi, đãn lệnh hài nhân bão, từ mẫu bất từ ky.

Đệ ngũ, hồi kiền tựu thấp ân tụng viết:

Mẫu nguyện thân đầu thấp, tương nhân di tựu kiền, lưỡng nhũ sung cơ khát, la tụ yểm phong hàn. Ân liên hằng phế chẩm, sủng lộng tài năng hoan, đãn lệnh hài nhân ổn, từ mẫu bất cầu an.

Đệ lục, bộ nhũ dưỡng dục ân tụng viết:

Từ mẫu tượng đại địa, nghiêm phụ phối vu thiên, phú tái ân đồng đẳng, phụ nương ân diệc nhiên. Bất tăng vô nộ mục, bất hiềm thủ túc loan, đản phúc thân sanh tử, chung nhật tích kiêm liên.

Đệ thất, tẩy địch bất tịnh ân tụng viết:

Bổn thị phù dung chất, tinh thần kiện thả phong, mi phân tân liễu bích, kiểm sắc đoạt liên hồng. Ân thâm thôi ngọc mạo, tẩy trạc tổn bàn long, chỉ vi liên nam nữ, từ mẫu cải nhan dung.

Đệ bát, viễn hành ức niệm ân tụng viết:

Tử biệt thành nan nhẫn, sanh li thật diệc thương, tử xuất quan san ngoại, mẫu ức tại tha hương. Nhật dạ tâm tương tùy, lưu lệ sổ thiên hàng, như viên khấp ái tử, thốn thốn đoạn can tràng.

Đệ cửu, thâm gia thể tuất ân tụng viết:

Phụ mẫu ân tình trọng, ân thâm báo thật nan, tử khổ nguyện đại thụ, nhân lao mẫu bất an. Văn đạo viễn hành khứ, liên nhi dạ ngọa hàn, nam nữ tạm tân khổ, trường sử mẫu tâm toan.

Đệ thập, cứu cánh lân mẫn ân tụng viết:

Phụ mẫu ân thâm trọng, ân liên vô yết thời, khởi tọa tâm tương trục, cận diêu ý dữ tùy. Mẫu niên nhất bách tuế, trường ưu bát thập nhi, dục tri ân ái đoạn, mệnh tận thủy phân li.

Phật cáo A-nan: “ngã quán chúng sanh, tuy thiệu nhân phẩm, tâm hành ngu mông, bất tư đa nương, hữu đại ân đức, bất sanh cung kính, vong ân bội nghĩa, vô hữu nhân từ, bất hiếu bất thuận. A nương hoài tử, thập nguyệt chi trung, khởi tọa bất an, như kình trọng đảm, ẩm thực bất hạ, như trường bệnh nhân. Nguyệt mãn sanh thời, thụ chư thống khổ, tu du sản xuất, khủng dĩ vô thường, như sát trư dương, huyết lưu biến địa. Thụ như thị khổ, sanh đắc nhi thân, yết khổ thổ cam, bão trì dưỡng dục, tẩy trạc bất tịnh, bất đạn cù lao, nhẫn hàn nhẫn nhiệt, bất từ tân khổ, kiền xử nhi ngọa, thấp xử mẫu miên. Tam niên chi trung, ẩm mẫu bạch huyết, anh hài đồng tử, nãi chí thành niên, giáo đạo lễ nghĩa, hôn giá doanh mưu, bị cầu tư nghiệp, huề hà gian tân, cần khổ bách bội, bất ngôn ân huệ.

Nam nữ hữu bệnh, phụ mẫu kinh ưu, ưu cực sanh bệnh, thị đồng thường sự. Tử nhược bệnh trừ, mẫu bệnh phương dũ. Như tư dưỡng dục, nguyện tảo thành nhân. Cập kì trưởng thành, phản vi bất hiếu. Tôn thân dữ ngôn, bất tri thuận tòng, ứng đối vô lễ, ác nhãn tương thị.

Khi lăng bá thúc, đả mạ huynh đệ, hủy nhục thân tình, vô hữu lễ nghĩa. Tuy tằng tòng học, bất tuân phạm huấn, phụ mẫu giáo lệnh, đa bất y tòng, huynh đệ cộng ngôn, mỗi tương vi lệ. Xuất nhập lai vãng, bất khải tôn đường, ngôn hành cao ngạo, thiện ý vi sự. Phụ mẫu huấn phạt, bá thúc ngữ phi, đồng ấu lân mẫn, tôn nhân già hộ, tiệm tiệm thành trưởng, ngoan lệ bất điều, bất phục khuy vi, phản sanh sân hận. Khí chư thân hữu, bằng phụ ác nhân, tập cửu thành tính, nhận phi vi thị. Hoặc bị nhân dụ, đào vãng tha hương, vi bối đa nương, li gia biệt quyến. Hoặc nhân kinh kỉ, hoặc vi chánh hành, nhẫm nhiễm nhân tuần, tiện vi hôn thú, do tư lưu ngại, cửu bất hoàn gia. Hoặc tại tha hương, bất năng cẩn thận, bị nhân mưu hại, hoành sự câu khiên, uổng bị hình trách, lao ngục già tỏa. Hoặc tao bệnh hoạn, ách nạn oanh triền, tù khổ cơ luy, vô nhân khán đãi, bị nhân hiềm tiện, ủy khí nhai cù. Nhân thử mệnh chung, vô nhân cứu trì, bành trướng lạn hoại, nhật bạo phong xuy, bạch cốt phiêu linh. Kí tha hương thổ, tiện dữ thân tộc, hoan hội trường quai, vi bối từ ân, bất tri nhị lão, vĩnh hoài ưu niệm, hoặc nhân đề khấp, nhãn ám mục manh; hoặc nhân bi ai, khí yết thành bệnh; hoặc duyên ức tử, suy biến tử vong, tác quỷ bão hồn, bất tằng cát xả.

Hoặc phục văn tử, bất sùng học nghiệp, bằng trục dị đoan, vô lại thô ngoan, hảo tập vô ích, đấu đả thiết đạo, xúc phạm hương lư, ẩm tửu xư bồ, gian phi quá thất, đới lụy huynh đệ, não loạn đa nương, thần khứ mộ hoàn, bất vấn tôn thân, động chỉ hàn ôn, hối sóc triêu mộ, vĩnh quai phù thị, an sàng tiến chẩm, tịnh bất tri văn, tham vấn khởi cư, tòng thử gián đoạn, phụ mẫu niên mại, hình mạo suy luy, tu sỉ kiến nhân, nhẫn thụ khi ức.

Hoặc hữu phụ cô mẫu quả, độc thủ không đường, do nhược khách nhân, kí cư tha xá, hàn đống cơ khát, tằng bất tri văn. Trú dạ thường đề, tự ta tự thán, ứng phụng cam chỉ, cung dưỡng tôn thân. Nhược bối vọng nhân, liễu vô thị sự, mỗi tác tu tàm, úy nhân quái tiếu.

Hoặc trì tài thực, cung dưỡng thê nhi, vong quyết bì lao, vô tị tu sỉ; thê thiếp ước thúc, mỗi sự y tòng, tôn trưởng sân ha, toàn vô úy cụ.

Hoặc phục thị nữ, thích phối tha nhân, vị giá chi thời, hàm giai hiếu thuận; hôn giá dĩ cật, bất hiếu toại tăng. Phụ mẫu vi sân, tức sanh oán hận; phu tế đả mạ, nhẫn thụ cam tâm, dị tính tha tông, tình thâm quyến trọng, tự gia cốt nhục, tức dĩ vi sơ. Hoặc tùy phu tế, ngoại quận tha hương, li biệt đa nương, vô tâm luyến mộ, đoạn tuyệt tiêu tức, âm tín bất thông, toại sử đa nương, huyền tràng quải đỗ, khắc bất năng an, uyển nhược đảo huyền, mỗi tư kiến diện, như khát tư tương, từ niệm hậu nhân, vô hữu hưu tức.

Phụ mẫu ân đức, vô lượng vô biên, bất hiếu chi khiên, tốt nan trần báo.”

Nhĩ thời, đại chúng văn Phật sở thuyết phụ mẫu trọng ân, cử thân đầu địa, chúy hung tự phác, thân mao khổng trung, tất giai lưu huyết, muộn tuyệt tích địa, lương cửu nãi tô, cao thanh xướng ngôn: “khổ tai, khổ tai! Thống tai, thống tai! Ngã đẳng kim giả thâm thị tội nhân, tòng lai vị giác, minh nhược dạ du, kim ngộ tri phi, tâm đảm câu toái, duy nguyện Thế Tôn ai mẫn cứu viện, vân hà báo đắc phụ mẫu thâm ân?”

Nhĩ thời, Như Lai tức dĩ bát chủng thâm trọng phạm âm, cáo chư đại chúng: “nhữ đẳng đương tri, ngã kim vị nhữ phân biệt giải thuyết: giả sử hữu nhân, tả kiên đảm phụ, hữu kiên đảm mẫu, nghiên bì chí cốt, xuyên cốt chí tủy, nhiễu tu di sơn, kinh bách thiên kiếp, huyết lưu quyết khõa, do bất năng báo phụ mẫu thâm ân; giả sử hữu nhân, tao cơ cận kiếp, vi vu đa nương, tận kì kỉ thân, luyến cát toái hoại, do như vi trần, kinh bách thiên kiếp, do bất năng báo phụ mẫu thâm ân; giả sử hữu nhân, vi vu đa nương, thủ chấp lợi đao, oan kì nhãn tình, hiến vu Như Lai, kinh bách thiên kiếp, do bất năng báo phụ mẫu thâm ân; giả sử hữu nhân, vi vu đa nương, diệc dĩ lợi đao, cát kì tâm can, huyết lưu biến địa, bất từ thống khổ, kinh bách thiên kiếp, do bất năng báo phụ mẫu thâm ân; giả sử hữu nhân, vi vu đa nương, bách thiên đao kích, nhất thời thích thân, vu tự thân trung, tả hữu xuất nhập, kinh bách thiên kiếp, do bất năng báo phụ mẫu thâm ân; giả sử hữu nhân, vi vu đa nương, đả cốt xuất tủy, kinh bách thiên kiếp, do bất năng báo phụ mẫu thâm ân; giả sử hữu nhân, vi vu đa nương, thôn nhiệt thiết hoàn, kinh bách thiên kiếp, biến thân tiêu lạn, do bất năng báo phụ mẫu thâm ân.”

Nhĩ thời, đại chúng văn Phật sở thuyết phụ mẫu ân đức, thùy lệ bi khấp, thống cát vu tâm, đế tư vô kế, đồng phát thanh ngôn, thâm sanh tàm quý, cộng bạch Phật ngôn: “Thế Tôn! Ngã đẳng kim giả thâm thị tội nhân, vân hà báo đắc phụ mẫu thâm ân? ”

Phật cáo đệ tử: “dục đắc báo ân, vi vu phụ mẫu thư tả thử kinh, vi vu phụ mẫu độc tụng thử kinh, vi vu phụ mẫu sám hối tội khiên, vi vu phụ mẫu cúng dường Tam Bảo, vi vu phụ mẫu thụ trì trai giới, vi vu phụ mẫu bố thí tu phúc, nhược năng như thị, tắc đắc danh vi hiếu thuận chi tử; bất tố thử hành, thị địa ngục nhân.”

Phật cáo A-nan: “bất hiếu chi nhân, thân hoại mệnh chung, đọa vu A-tỳ vô gián địa ngục. Thử đại địa ngục, túng quảng bát vạn do tuần, tứ diện thiết thành, chu vi la võng. Kì địa diệc thiết, thịnh hỏa đỗng nhiên, mãnh liệt hỏa thiêu, lôi bôn điện thước. Dương đồng thiết trấp, kiêu quán tội nhân, đồng cẩu thiết xà, hằng thổ yên hỏa, phần thiêu chử chích, chi cao tiêu nhiên, khổ thống ai tai, nan kham nan nhẫn, câu can thương sóc, thiết thương thiết xuyến, thiết chùy thiết kích, kiếm thụ đao luân, như vũ như vân, không trung nhi hạ, hoặc trảm hoặc thích, khổ phạt tội nhân, lịch kiếp thụ ương, vô thời tạm yết, hựu lệnh canh nhập dư chư địa ngục, đầu đới hỏa bồn, thiết xa niễn thân, tung hoành sử quá, tràng đỗ phân liệt, cốt nhục tiêu lạn, nhất nhật chi trung, thiên sanh vạn tử. Thụ như thị khổ, giai nhân tiền thân ngũ nghịch bất hiếu, cố hoạch tư tội.”

Nhĩ thời, đại chúng văn Phật sở thuyết phụ mẫu ân đức, thùy lệ bi khấp, cáo vu Như Lai: “ngã đẳng kim giả, vân hà báo đắc phụ mẫu thâm ân? ”

Phật cáo đệ tử: “dục đắc báo ân, vi vu phụ mẫu tạo thử kinh điển, thị chân báo đắc phụ mẫu ân dã. Năng tạo nhất quyển, đắc kiến nhất Phật; năng tạo thập quyển, đắc kiến thập Phật; năng tạo bách quyển, đắc kiến bách Phật; năng tạo thiên quyển, đắc kiến thiên Phật; năng tạo vạn quyển, đắc kiến vạn Phật. Thị đẳng thiện nhân, tạo kinh lực cố, thị chư Phật đẳng, thường lai từ hộ, lập sử kì nhân, sanh thân phụ mẫu, đắc sanh thiên thượng, thụ chư khoái lạc, li địa ngục khổ.”

Nhĩ thời, A-nan cập chư đại chúng, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già, Nhân, phi Nhân đẳng, Thiên, Long, Dạ xoa, Kiền thát bà, cập chư Tiểu vương, Chuyển luân thánh vương, thị chư đại chúng văn Phật sở ngôn, thân mao giai thụ, bi khấp ngạnh yết, bất năng tự tài, các phát nguyện ngôn: ngã đẳng tòng kim tận vị lai tế, ninh toái thử thân do như vi trần, kinh bách thiên kiếp, thệ bất vi vu Như Lai thánh giáo; ninh dĩ thiết câu bạt xuất kì thiệt, trường hữu do tuần, thiết lê canh chi, huyết lưu thành hà, kinh bách thiên kiếp, thệ bất vi vu Như Lai thánh giáo; ninh dĩ bách thiên đao luân, vu tự thân trung, tự do xuất nhập, thệ bất vi vu Như Lai thánh giáo; ninh dĩ thiết võng chu táp triền thân, kinh bách thiên kiếp, thệ bất vi vu Như Lai thánh giáo; ninh dĩ tỏa đối trảm toái kì thân, bách thiên vạn đoạn, bì nhục cân cốt tất giai linh lạc, kinh bách thiên kiếp, chung bất vi vu Như Lai thánh giáo.”

Nhĩ thời, A-nan tòng vu tọa trung an tường nhi khởi, bạch Phật ngôn: “Thế Tôn, thử kinh đương hà danh chi? Vân hà phụng trì? ”

Phật cáo A-nan: “thử kinh danh vi phụ mẫu ân trọng nan báo kinh, dĩ thị danh tự, nhữ đương phụng trì! ”

Nhĩ thời, đại chúng, Thiên Nhân, A-tu-la đẳng, văn Phật sở thuyết, giai đại hoan hỉ, tín thụ phụng hành, tác lễ nhi thối.

 

DANH SÁCH CHUYÊN MỤC

DANH MỤC