Phong tục tập quán
 

Bảng xem sao hạn 2019 Kỷ Hợi chi tiết cho 12 con giáp


Sao hạn 2019 dành cho 12 con giáp cụ thể như thế nào ? Sao hạn năm 2019 cho từng tuổi trong 60 năm hoa giáp ra sao, đâu là những sao hạn xấu ?  Hãy cùng lịch vạn sự điểm danh chi tiết

​​Trong quan niệm của Phật giáo Ấn Độ, hàng năm mỗi người đều có một ngôi sao chiếu mệnh. Đó có thể là cát tinh, có thể là hung tinh hoặc trung tinh, nhưng có chung đặc điểm đều là những ngôi sao có thật trong vũ trụ.

Sao Chiếu Mệnh là gì ? 

Theo tử vi, hàng năm mỗi người đều có sao chiếu mệnh. Có tất cả 9 ngôi sao được gọi là Cửu Diệu, luân phiên 9 năm trở lại một lần.

Cửu diệu bao gồm cả sao tốt và sao xấu, nếu trong cùng một năm gặp cả sao xấu và hạn xấu thì người thuộc tuổi đó nên cúng dâng sao giải hạn để hóa giải, giảm nhẹ tai ương.

9 ngôi sao thuộc Cửu diệu bao gồm: Thái Dương, Thái Âm, Thái Bạch, Vân Hán (Vân Hớn), Mộc Đức, Thổ Tú, Thủy Diệu, La Hầu, Kế Đô.

Trong đó có 3 sao tốt, 3 sao xấu và 3 sao trung tính:

- 3 sao tốt bao gồm: Thái Dương, Thái Âm, Mộc Đức

- 3 sao xấu bao gồm: La Hầu, Kế Đô, Thái Bạch

- 3 sao trung tính bao gồm: Vân Hán, Thổ Tú, Thủy Diệu

Sao hạn 2019 của 12 con giáp

Trong các trường hợp sao chiếu có hai trường hợp đặc biệt nhất là “Nam La Hầu, nữ Kế Đô” được coi là xấu nhất, nặng nhất. Hay như năm có sao Thái Bạch chiếu mệnh thì “làm sạch cửa nhà”.

Khi gặp sao chiếu mệnh tốt thì cần cúng nghênh sao để cầu, rước tài lộc trong năm. Còn nếu gặp sao xấu chiếu mệnh thì phải cúng sao giải hạn đầu năm hoặc vào các ngày cố định trong tháng để hóa giải vận hạn.

Sao hạn 2019 cho 12 con giáp

Mỗi năm ứng với thiên can của mỗi người, mỗi bản mệnh khác nhau ứng với sao chiếu mệnh cũng khác nhau. Dưới đây là bảng xem sao hạn, xem sao chiếu mệnh, xem sao hạn năm 2019 của 12 con giáp. 2019.​

1. Sao hạn 2019 tuổi Tý

NĂM SINH SAO HẠN NAM VẬN HẠN NAM SAO HẠN NỮ  VẬN HẠN NỮ
1948 Mậu Tý Mộc Đức Huỳnh Tuyển Thủy Diệu Toán Tận
1960 Canh Tý  Vân Hớn Thiên La La Hầu Diêm Vương
1972 Nhâm Tý Thủy Diệu Thiên Tinh Mộc Đức Tam Kheo
1984 Giáp Tý Mộc Đức Huỳnh Tuyển Thủy Diệu Toán Tận
1996 Bính Tý Vân Hớn Thiên La La Hầu Diêm Vương

​Sinh năm 1948: Mậu Tý, Sao Hạn Nam : Mộc Đức, Vận Hạn Nam Huỳnh Tuyển / Sao Hạn Nữ: Thủy Diệu, vận hạn nữ : Toán Tận

Sinh năm 1960: Canh Tý, Sao Hạn Nam : Vân Hớn, Vận Hạn Nam : Thiên La / Sao Hạn Nữ: La Hầu, Vận Hạn Nữ : Diêm Vương

Sinh năm 1972: Nhâm Tý, Sao Hạn Nam : Thủy Diệu, Vận Hạn Nam : Thiên Tinh / Sao Hạn Nữ: Mộc Đức, Vận Hạn Nữ : Tam Kheo

Sinh năm 1984: Giáp Tý, Sao Hạn Nam : Mộc Đức, Vận Hạn Nam : Huỳnh Tuyển / Sao Hạn Nữ: Thủy Diệu, Vận Hạn Nữ Toán Tận

Sinh năm 1996: Bính Tý, Sao Hạn Nam: Vân Hớn, Vận Hạn Nam : Thiên La / Sao Hạn Nữ: La Hầu, Vận Hạn Nữ Diêm Vương

2. Sao hạn năm 2019 tuổi Sửu

NĂM SINH SAO HẠN NAM VẬN HẠN NAM SAO HẠN NỮ  VẬN HẠN NỮ
1949 Kỷ Sửu  Thái Âm Diêm Vương Thái Bạch Thiên La
1961  Tân Sửu Thái Dương Thiên La Thổ Tú Diêm Vương
1973 Quý Sửu  Thổ Tú Ngũ Mộ  Vân Hớn Ngũ Mộ
1985   Ất Sửu  Thái Âm Diêm Vương Thái Bạch Thiên La
1997   Đinh Sửu Thái Dương Toán Tận Thổ Tú Huỳnh Tuyền

​Sinh năm 1949: Kỷ Sửu, Sao Hạn Nam: Thái Âm, Vận Hạn Nam: Diêm Vương / Sao Hạn Nữ: Thái Bạch, Vận Hạn Nữ: Thiên La

Sinh năm 1961: Tân Sửu, Sao Hạn Nam: Thái Dương, Vận Hạn Nam : Thiên La / Sao Hạn Nữ: Thổ Tú, Vận Hạn Nữ: Diêm Vương

Sinh năm 1973: Quý Sửu, Sao Hạn Nam: Thổ Tú, Vận Hạn Nam: Ngũ Mộ / Sao Hạn Nữ: Vân Hớn, Vận Hạn Nữ: Ngũ Mộ

Sinh năm 1985: Ất Sửu, Sao Hạn Nam: Thái Âm, Vận Hạn Nam: Diêm Vương / Sao Hạn Nữ: Thái Bạch, Vận Hạn Nữ: Thiên La

Sinh năm 1997: Đinh Sửu, Sao Hạn Nam: Thái Dương, Vận Hạn Nam : Toán Tận / Sao Hạn Nữ: Thổ Tú, Vận Hạn Nữ: Huỳnh Tuyền

3. Sao hạn 2019 tuổi Dần

NĂM SINH SAO HẠN NAM VẬN HẠN NAM SAO HẠN NỮ  VẬN HẠN NỮ
1950  Canh Dần Kế Đô Địa Võng Thái Dương Địa Võng 
1962 Nhâm Dần Thái Bạch Toán Tận  Thái Âm Huỳnh Tuyền
1974 Giáp Dần La Hầu Tam Kheo  Kế Đô Thiên Tinh
1986 Bính Dần Kế Đô Địa Võng  Thái Dương Địa Võng
1998 Mậu Dần Thái Bạch Thiên Tinh Thái Âm Tam Kheo

​Sinh năm 1950: Canh Dần, Sao Hạn Nam: Kế Đô, Vận Hạn Nam: Địa Võng / Sao Hạn Nữ: Thái Dương, Vận Hạn Nữ: Địa Võng

Sinh năm 1962: Nhâm Dần, Sao Hạn Nam: Thái Bạch, Vận Hạn Nam: Toán Tận / Sao Hạn Nữ: Thái Âm, Vận Hạn Nữ: Huỳnh Tuyền

Sinh năm 1974: Giáp Dần, Sao Hạn Nam: La Hầu, Vận Hạn Nam: Tam Kheo / Sao Hạn Nữ: Kế Đô, Vận Hạn Nữ: Thiên Tinh

Sinh năm 1986: Bính Dần, Sao Hạn Nam: Kế Đô, Vận Hạn Nam: Địa Võng  / Sao Hạn Nữ: Thái Dương, Vận Hạn Nữ: Địa Võng

Sinh năm 1998: Mậu Dần, Sao Hạn Nam: Thái Bạch, Vận Hạn Nam : Thiên Tinh / Sao Hạn Nữ: Thái Âm, Vận Hạn Nữ: Tam Kheo

4. Sao hạn năm 2019 tuổi Mão

NĂM SINH SAO HẠN NAM VẬN HẠN NAM SAO HẠN NỮ  VẬN HẠN NỮ
1951 Tân Mão Vân Hán Địa Võng La Hầu Địa Võng
1963 Quý Mão Thủy Diệu Thiên Tinh Mộc Đức Tam Kheo
1975 Ất Mão Mộc Đức Huỳnh Tuyền Thủy Diệu Toán Tận
1987 Đinh Mão  Vân Hán Thiên La La Hầu Diêm Vương
1999 Kỷ Mão Thủy Diệu Ngũ Mộ Mộc Đức Ngũ Mộ 

​Sinh năm 1951: Tân Mão, Sao Hạn Nam: Vân Hán, Vận Hạn Nam: Địa Võng / Sao Hạn Nữ: La Hầu, Vận Hạn Nữ: Địa Võng

Sinh năm 1963: Quý Mão, Sao Hạn Nam: Thủy Diệu, Vận Hạn Nam: Thiên Tinh / Sao Hạn Nữ: Mộc Đức, Vận Hạn Nữ: Tam Kheo

Sinh năm 1975: Ất Mão, Sao Hạn Nam: Mộc Đức, Vận Hạn Nam: Huỳnh Tuyền / Sao Hạn Nữ: Thủy Diệu, Vận Hạn Nữ: Toán Tận

Sinh năm 1987: Đinh Mão, Sao Hạn Nam:  Vân Hán, Vận Hạn Nam: Thiên La / Sao Hạn Nữ: La Hầu, Vận Hạn Nữ: Diêm Vương

Sinh năm 1999: Kỷ Mão, Sao Hạn Nam: Thủy Diệu, Vận Hạn Nam : Ngũ Mộ / Sao Hạn Nữ: Mộc Đức, Vận Hạn Nữ: Ngũ Mộ 

5. Sao hạn 2019 tuổi Thìn

NĂM SINH SAO HẠN NAM VẬN HẠN NAM SAO HẠN NỮ  VẬN HẠN NỮ
1952 Nhâm Thìn Thái Dương Thiên La Thổ Tú Diêm Vương
1964 Giáp Thìn Thổ Tú Ngũ Mộ Vân Hán Ngũ Mộ
1976 Bính Thìn Thái Âm Diêm Vương Thái Bạch Thiên La
1988 Mậu Thìn Thái Dương Toán Tận Thổ Tú Huỳnh Tuyền
2000 Canh Thìn Thổ Tú Tam Kheo Vân Hán Thiên Tinh

​Sinh năm 1952: Nhâm Thìn, Sao Hạn Nam: Thái Dương, Vận Hạn Nam: Thiên La / Sao Hạn Nữ: Thổ Tú, Vận Hạn Nữ: Diêm Vương

Loading...

Sinh năm 1964: Giáp Thìn, Sao Hạn Nam: Thổ Tú, Vận Hạn Nam: Ngũ Mộ / Sao Hạn Nữ: Vân Hán, Vận Hạn Nữ: Ngũ Mộ

Sinh năm 1976: Bính Thìn, Sao Hạn Nam: Thái Âm, Vận Hạn Nam: Diêm Vương / Sao Hạn Nữ: Thái Bạch, Vận Hạn Nữ: Thiên La

Sinh năm 1988: Mậu Thìn, Sao Hạn Nam: Thái Dương, Vận Hạn Nam: Toán Tận / Sao Hạn Nữ: Thổ Tú, Vận Hạn Nữ: Huỳnh Tuyền

Sinh năm 2000: Canh Thìn, Sao Hạn Nam: Thổ Tú, Vận Hạn Nam : Tam Kheo / Sao Hạn Nữ: Vân Hán, Vận Hạn Nữ: Thiên Tinh 

6. Sao hạn năm 2019 tuổi Tỵ

NĂM SINH SAO HẠN NAM VẬN HẠN NAM SAO HẠN NỮ  VẬN HẠN NỮ
1953 Quý Tỵ Thái Bạch Toán Tận Thái Âm Huỳnh Tuyền
1965  Ất Tỵ La Hầu Tam Kheo Kế Đô Thiên Tinh
1977 Đinh Tỵ Kế Đô Địa Võng Thái Dương Địa Võng
1989  Kỷ Tỵ Thái Bạch Thiên Tinh Thái Âm Tam Kheo
2001 Tân Tỵ  La Hầu Tam Kheo Kế Đô Thiên Tinh

​Sinh năm 1953: Quý Tỵ, Sao Hạn Nam: Thái Bạch, Vận Hạn Nam: Toán Tận / Sao Hạn Nữ: Thái Âm, Vận Hạn Nữ: Huỳnh Tuyền

Sinh năm 1965:  Ất Tỵ, Sao Hạn Nam: La Hầu, Vận Hạn Nam: Tam Kheo / Sao Hạn Nữ: Kế Đô, Vận Hạn Nữ: Thiên Tinh

Sinh năm 1977: Đinh Tỵ, Sao Hạn Nam: Kế Đô, Vận Hạn Nam: Địa Võng / Sao Hạn Nữ: Thái Dương, Vận Hạn Nữ: Địa Võng

Sinh năm 1989:  Kỷ Tỵ, Sao Hạn Nam: Thái Bạch, Vận Hạn Nam: Thiên Tinh / Sao Hạn Nữ: Thái Âm, Vận Hạn Nữ: Tam Kheo

Sinh năm 2001: Tân Tỵ , Sao Hạn Nam: La Hầu, Vận Hạn Nam : Tam Kheo / Sao Hạn Nữ: Kế Đô, Vận Hạn Nữ: Thiên Tinh

Loading...

7. Sao hạn 2019 tuổi Ngọ

NĂM SINH SAO HẠN NAM VẬN HẠN NAM SAO HẠN NỮ  VẬN HẠN NỮ
1954 Giáp Ngọ Thủy Diệu Thiên Tinh Mộc Đức Tam Kheo
1966 Bính Ngọ Mộc Đức Huỳnh Tuyền Thủy Diệu Toán Tận
1978  Mậu Ngọ Vân Hớn Thiên La La Hầu Diêm Vương
1990 Canh Ngọ Thủy Diệu Ngũ Mộ Mộc Đức Ngũ Mộ
2002 Nhâm Ngọ Mộc Đức Huỳnh Tuyền Thủy Diệu Toán Tận

​Sinh năm 1954: Giáp Ngọ, Sao Hạn Nam: Thủy Diệu, Vận Hạn Nam: Thiên Tinh​ / Sao Hạn Nữ: Mộc Đức​, Vận Hạn Nữ: Tam Kheo​

Sinh năm 1966:  Bính Ngọ, Sao Hạn Nam: Mộc Đức​, Vận Hạn Nam: Huỳnh Tuyền​ / Sao Hạn Nữ: Thủy Diệu, Vận Hạn Nữ: Toán Tận​

Sinh năm 1978: Mậu Ngọ, Sao Hạn Nam: Vân Hớn, Vận Hạn Nam: Thiên La​ / Sao Hạn Nữ: La Hầu, Vận Hạn Nữ: Diêm Vương​

Sinh năm 1990: Canh Ngọ, Sao Hạn Nam: Thủy Diệu, Vận Hạn Nam: Ngũ Mộ​ / Sao Hạn Nữ: Mộc Đức​, Vận Hạn Nữ: Ngũ Mộ​

Sinh năm 2002: Nhâm Ngọ, Sao Hạn Nam: Mộc Đức​, Vận Hạn Nam : Huỳnh Tuyền​ / Sao Hạn Nữ: Thủy Diệu, Vận Hạn Nữ: Toán Tận​

8. Sao hạn năm 2019 tuổi Mùi

NĂM SINH SAO HẠN NAM VẬN HẠN NAM SAO HẠN NỮ  VẬN HẠN NỮ
1955 Ất Mùi Kế Đô Địa Võng Thái Dương Địa Võng
1967  Đinh Mùi Thái Âm Diêm Vương Thái Bạch Thiên La
1979 Kỷ Mùi Thái Dương Toán Tận Thổ Tú Huỳnh Tuyền
1991 Tân Mùi Thổ Tú Ngũ Mộ Vân Hán Ngũ Mộ
2003  Quý Mùi Thái Âm Diêm Vương Thái Bạch Thiên La

​Sinh năm 1955: Ất Mùi, Sao Hạn Nam: Kế Đô, Vận Hạn Nam: Địa Võng​ / Sao Hạn Nữ: Thái Dương​, Vận Hạn Nữ: Địa Võng

Sinh năm 1967:   Đinh Mùi, Sao Hạn Nam: Thái Âm​, Vận Hạn Nam: Diêm Vương​ / Sao Hạn Nữ: Thái Bạch, Vận Hạn Nữ: Thiên La

Sinh năm 1979: Kỷ Mùi, Sao Hạn Nam: Thái Dương​, Vận Hạn Nam: Toán Tận​ / Sao Hạn Nữ: Thổ Tú, Vận Hạn Nữ: Huỳnh Tuyền

Sinh năm 1991: Tân Mùi, Sao Hạn Nam: Thổ Tú, Vận Hạn Nam: Ngũ Mộ​ / Sao Hạn Nữ: Vân Hán​, Vận Hạn Nữ: Ngũ Mộ

Sinh năm 2003: Quý Mùi, Sao Hạn Nam: Thái Âm​, Vận Hạn Nam : Diêm Vương​ / Sao Hạn Nữ: Thái Bạch, Vận Hạn Nữ: Thiên La

9. Xem sao hạn 2019 tuổi Thân

NĂM SINH SAO HẠN NAM VẬN HẠN NAM SAO HẠN NỮ  VẬN HẠN NỮ
1956 Bính Thân La Hầu Tam Kheo Kế Đô Thiên Tinh
1968 Mậu Thân Kế Đô Địa Võng Thái Dương Địa Võng
1980 Canh Thân Thái Bạch Thiên Tinh Thái Âm Tam Kheo
1992 Nhâm Thân La Hầu Tam Kheo Kế Đô Thiên Tinh
2004 Giáp Thân Kế Đô Địa Võng Thái Dương Địa Võng

​Sinh năm 1956: Bính Thân, Sao Hạn Nam: La Hầu, Vận Hạn Nam: Tam Kheo​ / Sao Hạn Nữ: Kế Đô​, Vận Hạn Nữ: Thiên Tinh

Sinh năm 1968: Mậu Thân, Sao Hạn Nam: Kế Đô​, Vận Hạn Nam: Địa Võng​ / Sao Hạn Nữ: Thái Dương​, Vận Hạn Nữ: Địa Võng

Sinh năm 1980: Canh Thân, Sao Hạn Nam: Thái Bạch​, Vận Hạn Nam: Thiên Tinh​ / Sao Hạn Nữ: Thái Âm​, Vận Hạn Nữ: Tam Kheo

Sinh năm 1992: Nhâm Thân, Sao Hạn Nam: La Hầu, Vận Hạn Nam: Tam Kheo​ / Sao Hạn Nữ: Kế Đô​, Vận Hạn Nữ: Thiên Tinh

Sinh năm 2004: Giáp Thân, Sao Hạn Nam: Kế Đô​, Vận Hạn Nam : Địa Võng​ / Sao Hạn Nữ: Thái Dương​, Vận Hạn Nữ: Địa Võng

10. Xem sao hạn năm 2019 tuổi Dậu

NĂM SINH SAO HẠN NAM VẬN HẠN NAM SAO HẠN NỮ  VẬN HẠN NỮ
1957 Đinh Dậu Mộc Đức Huỳnh Tuyền Thủy Diệu Toán Tận
1969  Kỷ Dậu Vân Hớn Thiên La La Hầu Diêm Vương
1981 Tân Dậu Thủy Diệu Thiên Tinh Mộc Đức Tam Kheo
1993 Quý Dậu Mộc Đức Huỳnh Tuyền Thủy Diệu Toán Tận
2005 Ất Dậu Vân Hớn Thiên La La Hầu Diêm Vương

​Sinh năm 1957: Đinh Dậu, Sao Hạn Nam: Mộc Đức​, Vận Hạn Nam: Huỳnh Tuyền​ / Sao Hạn Nữ: Thủy Diệu​, Vận Hạn Nữ: Toán Tận

Sinh năm 1969: Kỷ Dậu, Sao Hạn Nam: Vân Hớn​, Vận Hạn Nam: Thiên La​ / Sao Hạn Nữ: La Hầu, Vận Hạn Nữ: Diêm Vương

Sinh năm 1981: Tân Dậu, Sao Hạn Nam: Thủy Diệu​, Vận Hạn Nam: Thiên Tinh / Sao Hạn Nữ: Mộc Đức​, Vận Hạn Nữ: Tam Kheo

Sinh năm 1993: Quý Dậu, Sao Hạn Nam: Mộc Đức​, Vận Hạn Nam: Huỳnh Tuyền​ / Sao Hạn Nữ: Thủy Diệu​, Vận Hạn Nữ: Toán Tận

Sinh năm 2005: Ất Dậu, Sao Hạn Nam: Vân Hớn​, Vận Hạn Nam : Thiên La​ / Sao Hạn Nữ: La Hầu​, Vận Hạn Nữ: Diêm Vương

11. Xem sao hạn năm 2019 tuổi Tuất

NĂM SINH SAO HẠN NAM VẬN HẠN NAM SAO HẠN NỮ  VẬN HẠN NỮ
1958 Mậu Tuất Thái Âm Diêm Vương Thái Bạch Thiên La
1970 Canh Tuất Thái Dương Toán Tận Thổ Tú Huỳnh Tuyền
1982 Nhâm Tuất Thổ Tú Ngũ Mộ Vân Hán Ngũ Mộ
1994 Giáp Tuất Thái Âm Diêm Vương Thái Bạch Thiên La
2006 Bính Tuất Thái Dương Toán Tận Thổ Tú Huỳnh Tuyền

Sinh năm 1958: Mậu Tuất, Sao Hạn Nam: Thái Âm, Vận Hạn Nam: Diêm Vương​ / Sao Hạn Nữ: Thái Bạch, Vận Hạn Nữ: Thiên La

Sinh năm 1970: Canh Tuất, Sao Hạn Nam: Thái Dương, Vận Hạn Nam: Toán Tận​ / Sao Hạn Nữ: Thổ Tú, Vận Hạn Nữ: Huỳnh Tuyền

Sinh năm 1982: Nhâm Tuất, Sao Hạn Nam: Thổ Tú, Vận Hạn Nam: Ngũ Mộ / Sao Hạn Nữ: Vân Hán​, Vận Hạn Nữ: Ngũ Mộ

Sinh năm 1994: Giáp Tuất, Sao Hạn Nam: Thái Âm​, Vận Hạn Nam: Diêm Vương​ / Sao Hạn Nữ: Thái Bạch​, Vận Hạn Nữ: Thiên La

Sinh năm 2006: Bính Tuất, Sao Hạn Nam: Thái Dương​​, Vận Hạn Nam : Toán Tận / Sao Hạn Nữ: Thổ Tú, Vận Hạn Nữ: Huỳnh Tuyền

12. Xem sao hạn năm 2019 tuổi Hợi

NĂM SINH SAO HẠN NAM VẬN HẠN NAM SAO HẠN NỮ  VẬN HẠN NỮ
1947 Đinh Hợi La Hầu Tam Kheo Kế Đô Thiên Tinh
1959 Kỷ Hợi Kế Đô Địa Võng Thái Dương Địa Võng
1971 Tân Hợi Thái Bạch Toán Tận Thái Âm Huỳnh Tuyển
1983 Quý Hợi La Hầu Tam Kheo Kế Đô Thiên Tinh
1995 Ất Hợi Kế Đô Địa Võng Thái Dương Địa Võng

Sinh năm 1947: Đinh Hợi, Sao Hạn Nam: La Hầu, Vận Hạn Nam: Tam Kheo​ / Sao Hạn Nữ: Kế Đô, Vận Hạn Nữ: Thiên Tinh

Sinh năm 1959: Kỷ Hợi, Sao Hạn Nam: Kế Đô, Vận Hạn Nam: Địa Võng​ / Sao Hạn Nữ: Thái Dương​, Vận Hạn Nữ: Địa Võng

Sinh năm 1971: Tân Hợi, Sao Hạn Nam: Thái Bạch, Vận Hạn Nam: Toán Tận / Sao Hạn Nữ: Thái Âm​, Vận Hạn Nữ: Huỳnh Tuyển

Sinh năm 1983: Quý Hợi, Sao Hạn Nam: La Hầu​, Vận Hạn Nam: Tam Kheo​ / Sao Hạn Nữ: Kế Đô​, Vận Hạn Nữ: Thiên Tinh

Sinh năm 1995: Ất Hợi, Sao Hạn Nam: Kế Đô, Vận Hạn Nam : Địa Võng / Sao Hạn Nữ: Thái Dương​, Vận Hạn Nữ: Địa Võng

Ý nghĩa của 9 sao chiếu mệnh

Thái Dương (Nhật diệu) – Cát tinh

Thái Dương chủ về an khang, thịnh vượng, gặp nhiều niềm vui, chủ sự hanh thông, gặp hung hóa cát. Thái dương tinh (măt trời) tốt vào tháng sáu, tháng mười, nhưng không hợp nữ giới.

Thái Âm (Nguyệt diệu) – Cát tinh

Thái Âm là phúc tinh chuyên cứu giải bình an, danh lợi lưỡng toàn, tốt cho nữ mệnh hơn nam mệnh. Nam giới gặp sao này chiếu mệnh thì được bạn bè phái nữ giúp đỡ, nhất là về tiền bạc vì sao này còn gọi là tài tinh.

Người chưa lập gia đình sẽ gặp những cuộc tình duyên kỳ ngộ hay sẽ có vợ vào năm này. Mọi việc như ý, cầu danh cầu tài đều tốt.

Thái Bạch (Kim diệu) – Hung tinh

Thái Bạch là sao xấu, có tiểu nhân quấy phá, hao tán tiền của, rắc rối thị phi, tranh chấp, kiện tụng. Xấu vào tháng năm và kỵ màu trắng quanh năm. 

Vân Hán (Hỏa diệu) – Trung tinh

Vân Hán chủ là tai tinh, thương tật, khẩu thiệt thị phi, vướng vào kiện tụng. Công danh trắc trở, tài lộc kém, tình duyên trục trặc. Xấu vào tháng hai và tháng tám, nam gặp tai hình, phòng thương tật, bị kiện thưa bất lợi; nữ không tốt về thai sản.

Mộc Đức (Mộc diệu) – Cát tinh (Mộc Tinh)​

Mộc Đức chủ về hôn sự, nữ giới đề phòng tật bệnh phát sinh nhất là máu huyết, nam giới coi chừng bệnh về mắt. Tốt vào tháng mười và tháng chạp.

Thổ Tú (Thổ diệu) – Trung tinh

Thổ Tú chủ về ách tinh, tiểu nhân quấy phá, xuất hành xa không thuận lợi, thị phi, kiện tụng, chăn nuôi thua lỗ, có kẻ ném đá giấu tay sinh ra thưa kiện, gia đạo không yên. Xấu tháng tư, tháng tám.

Thủy Đức (Thủy diệu) – Trung tinh

Thủy Diệu được coi là phước lộc tinh, chủ về tài lộc, hỷ sự. Tuy nhiên, cần cẩn thận khi đi sông nước, cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói kẻo vướng họa thị phi, nếu không sẽ có tranh cãi, lời tiếng thị phi đàm tiếu.

La Hầu – Xấu (hung nhất đối với nam mạng)

La Hầu là khẩu thiệt tinh, chủ tranh chấp thị phi hay liên quan đến công quyền, nhiều chuyện phiền muộn, bệnh tật về tai mắt, chảy máu chân tay. Nam rất kỵ, nữ cũng bi ai chẳng kém.

Sao này ảnh hưởng nặng cho nam giới về tai tiếng, thị phi, kiện thưa, bệnh tật tai nạn. Tất cả mọi người trong nhà nên hành sự nói năng cẩn thận, đồng thời đề phòng bệnh tật.

Kế Đô – Xấu (hung nhất đối với nữ mạng)

Kế Đô được coi là hung tinh, chủ về ám muội, thị phi, đau khổ, hao tài tốn của, họa vô đơn chí, gặp tai nạn bất ngờ, gia đạo bất an, có việc mờ ám, nhưng nếu đi làm ăn xa thì có tài lộc mang về.

Sao này hung với cả nam và nữ, nhưng với nữ mệnh thì nặng hơn.

 

Loading...

TIN TỨC CÙNG CHUYÊN MỤC:

 

DANH SÁCH CHUYÊN MỤC

DANH MỤC

Tel: Facebook | email: Lichvansu.wap.vn@gmail.com